На 05 февруари 2019 г. в гр. Самоков се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - София) и Национална агенция по приходите (Териториална дирекция на НАП, офис София област) на тема: „Данъчно облагане и социално осигуряване на земделските стопани“. 

На мероприятието присъстваха 19 земеделски стопани.

Лектор на семинара бе г-н Петър Захариев, гл. инспектор по приходите в отдел „Услуги за клиента“ при ТД на НАП - офис София област. Г-н Захариев запозна присъстващите с действащата нормативна уредба регламентираща данъчното облагане и осигуряване на земеделските стопани, новостите в данъчното и осигурителното законодателство за 2019 г., особеностите при деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски, видове декларации, ред, срокове и начини за подаването им. Коментирани бяха и основните грешки допускани при деклариране на доходите от земеделска дейност на физически и юридически лица.

Експертите от Териториален областен офис - София запознаха фермерите, участващи в семинара с възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г. Акцент бе поставен на възможностите за финансово подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” от ТПРМЗС.


Семинарът завърши с дискусия по представените теми, на която присъстващите задаваха въпроси, свързани с конкретни казуси и процедури по отношение деклариране на доходите получени през 2018 година пред данъчната администрация, както и плащане на авансовия данък за доходите получени през първото тримесечие на 2019 г.