На 28 февруари 2019 г. в гр. Разград се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (ТОО-Разград) и Аграрен университет - Пловдив на тема: „Производство на биологична продукция “.

Участниците  в семинара   бяха 35, от които 30  земеделски стопани от област Разград, поели ангажимент за биологично производство.

Лектор на информационната среща бе Йордан Йорданов от Агроекологичния център на Аграрен университет– гр. Пловдив, който  запозна аудиторията с общите изисквания и прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, както и правилата за производство на биологична  продукция. Разяснени бяха правилата за преход към биологично производство, контрол, сертификация и мерките при несъответствия и нарушения.

Лекторът  запозна присъстващите с документите , които се  издават  от  контролиращите органи за биологично производство, как се означават т. е етикират биологичните продукти, представи примерен план за управление на биологично стопанство и други полезни практики,  пряко свързани с производството на биологична продукция. Проведена бе дискусия със земеделските стопани относно актуалните  аспекти от законодателството в областта на биологичното производство , засегната бе и темата за качеството и изкупната цена на биологичния мед.

Експерти от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Разград представиха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от ПРСР 2014-2020 г., като акцент бе поставен върху предстоящия прием през месец май  на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014-2020 г.