На 13 март  2019 г. в гр. Сливен се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (ТОО - Сливен) и Тракийски университет - Стара Загора на тема: „Пчелите и пчелните продукти като индикатор за замърсяване на околната среда”.

На мероприятието присъстваха 20 земеделски стопани - пчелари от областта.

Лектор  на семинара бе проф. д-р Желязкова, която сподели, че многобройните научни изследвания показват, че пчелите, цветния прашец, прополиса и меда може да се използват като индикатори за замърсяване на околната среда. Тя запозна участниците в обучението с предимствата на пчелите пред другите биоиндикатори, източниците на замърсяване на пчелните продукти и пчелите от околната среда, несвързана със селското стопанство (тежки метали и други отпадъци от промишлеността, транспорта и радиоактивността), с  източниците за замърсяване на пчелните продукти от околната среда свързана със селското стопанство (пестициди, химични вещества) и източниците за замърсяване на пчелните продукти от пчеларска дейност (антибиотици, акарициди и други лекарствени средства, хранене на пчелите със захар, използване на химични и хормонални препарати, химичен контрол на восъчния молец, бои и лакове, съхранение на меда в неподходящи съдове и помещения, използване на репеленти и т.н). В заключение лекторът спомена, че главната опасност за замърсяване на пчелните продукти идва в по-малка степен от околната среда, а предимно от пчеларската практика, както и, че по съдържанието на тежки метали в пчелите и пчелните продукти (прашец и восък) може да се съди за замърсяване на околната среда, т.е. че те успешно могат да се използват като биологичен индикатор за оценка качеството на средата, а пчелния мед запазва имиджа си на натурален, здравословен и екологичен хранителен продукт.

Проф. Желязкова подчерта, че главна цел на всеки пчелар е производството на висококачествени пчелни продукти. Тази цел може да бъде постигната чрез пчеларство близо до природата, добри пчеларски практики и самоконтрол и в тази връзка пчеларите следва добре да познават начините за предотвратяване замърсяването на пчелните продукти. 

В последвалата дискусия участниците отправиха въпроси относно проблеми срещани в стопанствата им и възможностите за постигане на добри пчеларски практики.

Експертите от ТОО - Сливен към НССЗ разясниха на участниците в семинара възможностите за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки земеделски стопанства“, подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства" по Тематичните подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства и подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ .