На 14 март 2019 г. в гр. Перник се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Перник) и ОДБХ Перник, отдел „Растителна защита“ на тема: „Интегрирано управление на вредителите при костилкови овощни видове“.

На събитието присъстваха 16 земеделски производители.

Лектори на семинара бяха главни експерти Емилия Гоцева и Мария Славова от ОДБХ Перник, отдел „Растителна защита“. Г-жа Гоцева запозна присъстващите с принципите на интегрираното управление на вредителите при костилковите овощни култури и практическото им приложение при отглеждане на костилковите овощни култури и особено при слива. Мария Славова представи карантинните вредители при костилковите овощни видове и борбата с тях.

Г-жа Ирена Топалова - главен експерт в ТОО Перник запозна присъстващите с възможностите  за подпомагане на овощарите по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

На дискусията след презентациите се разискваха въпроси, свързани с раздробеността на земята, трудното сключване на дългогодишни договори за наем и аренда на земята, биологично земеделие и др.