На 19 март 2019 г. в гр. Враца се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието и Лесотехнически университет - София на тема „Управление на храненето при лозата. Ефективност на торенето на лозата”.

На срещата присъстваха 16 земеделски стопани, занимаващи се с отглеждането на лозови насаждения.

Лектор на семинара бе доц. д-р Маргарита Николова.

Г-жа Николова запозна земеделските стопани с ключовите аспекти на храненето на лозата, като например кои са необходимите хранителни елементи и какви са функциите на всеки хранителен елемент и в кои физиологични стадии хранителните елементи са ефективни. Лекторът говори също и за добрите практики за управление храненето на растенията. Разяснен бе  въпроса кои са най-важните елементи, а именно: азот, фосфор, калий, калций, манган, сяра, хлор, кобалт, мед, желязо и фосфор. Доц. Маргарита Николова обърна внимание на диагностиката на храненето на лозата, която е почвена – на всеки 3-5 години и листната, която е ежегодна или през година. Тя е определяща за състоянието на хранителните елементи в почвата и растенията и нуждата от тях. Уточнено бе, че почвената киселинност също играе важна роля за храненето на лозата. Ефективното управление на храненето на лозата засяга важни въпроси, като с това колко да се тори, кога да се тори. Бе представена система на торене, както и базови норми. Голям интерес предизвика  информацията за влиянието на климатичните промени при храненето на лозата.

Експертите от ТОО - Враца към НССЗ, г-жа Емилия Петрова и г-жа Цветина Илиева-Петрова запознаха присъстващите с възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. Представен бе и обсъден и индикативния график за отваряне на прием по различните мерки от ПРСР през 2019 г.