На 21 март 2019  г. в гр. Перник се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Перник) и Аграрен университет - Пловдив на тема: „Данъчно облагане на доходите от земеделска дейност. Маркетинг на земеделски продукти. Фактори, влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти”.

На семинара лектор бе ас. Крум Христов от Аграрния университет – Пловдив. Той запозна присъстващите с маркетинга на земеделски продукти, факторите влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти. Лекторът представи необходимостта от регистрация на земеделските стопани и процедурите за това, задълженията и вариантите за упражняване на земеделска дейност.

Ас. Христов представи  основните моменти при данъчното облагане на доходите от земеделска дейност. Наблегна на документите при продажбата на земеделска продукция и на попълване на годишната данъчна декларация.

При провелата се дискусия присъстващите земеделски производители имаха възможност да зададат на лектора интересуващите ги въпроси относно  пазара на земеделска продукция, доходите на земеделските производители и данъчното им облагане.

Експертите от ТОО - Перник към НССЗ запознаха земеделските производители с мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. и възможностите за подпомагане.