На 22 март 2019 г. се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Монтана) и Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ - Монтана, отдел „Растителна защита“) на тема: „Интегрирано управление на вредителите при костилкови овощни култури“.

На семинара присъстваха 16 земеделски стопани, отглеждащи костилкови овощни видове – сливи, праскови, кайсии, нектарини, череши и др. 

Гл. експерт Билян Петков, експерт към отдел РЗ на ОДБХ – Монтана запозна участниците с интегрираното управление на вредителите при костилковите овощни видове. Лекторът представи факторите, от които зависи правилното изпълнение на интегрираното управление - избор на подходящо място, сортове, агротехника и др. Бяха разгледани по-важните карантинни вредители при костилковите овощни видове и извеждането на борбата с тях. 

На участниците бяха раздадени информационни материали под формата на листовки по темата.

Гл. експерт Мирослав Иванов от ТОО - Монтана към НССЗ запозна участниците с предстоящия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Бяха разяснени условията и възможностите за подпомагане на производителите на плодове по мерки от ПРСР 2014 – 2020 г. и по схемите за директни плащания.
По време на семинара и след него беше даден отговор в породилата се дискусия на редица въпроси вълнуващи участниците в семинара.