На 4 април 2019 г. в гр. Севлиево, обл. Габрово се проведе съвместна  информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Габрово) и ИА „Главна инспекция по труда“ (Дирекция „Инспекция по труда - Габрово“) на тема: „Задължения на земеделските стопани за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и задължения при трудови правоотношения“. 

На мероприятието присъстваха около 19 земеделски стопани, експерти от ОС  „Земеделие“  - Севлиево и община Севлиево.

Г-жа Ирина Тодорова и г- жа Бойка Трифонова  (инспектори от Дирекция „Инспекция по труда - Габрово), запознаха  присъстващите с организацията и управлението на дейности свързани с  осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в земеделските стопанства.  Представени бяха добри практики за безопасност и хигиена на труда и законосъобразно наемане на работници.  Специално внимание бе обърнато на процедурата  за сключване на еднодневни трудови договори за наемане на работници. Стана ясно, че регистрираните земеделски стопани отглеждащи  плодове, зеленчуци, лавандула и розов цвят могат да използват еднодневни трудови договори, като бяха обсъдени стъпките и задълженията при тяхното прилагане. Фермерите бяха запознати с възможността сами да си изготвят оценка на риска в земеделското стопанство.

Експертите от Териториалния областен офис - Габрово на НССЗ представиха информация свързана с възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделските стопанства по ТПРМЗС“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. Разяснена беше и процедурата за предоставяне от НССЗ  на безплатни консултантски услуги във вид на консултантски пакети на  малки земеделски стопанства.

На участниците в семинара бяха раздадени и информационни материали.