На 2 юли 2019 г. в гр. Кърджали се проведе съвместен информационна среща -  семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Кърджали), Институт по фуражни култури - Плевен, Опитна станция по земеделие в Източните Родопи - Кърджали и Научно-технически съюзи на тема: „Житни фуражни култури, подходящи за отглеждане в Източните Родопи“.

На семинара присъстваха 28 земеделски стопани.

Доц. д-р Пламен Серафимов от Институт по фуражни култури - Плевен запозна присъстващите с критичните звена в технологията на отглеждане на житните фуражни култури, извеждането на борбата с плевелите и ефикасността на различни видове хербициди.

Експерти от ТОО - Кърджали към НССЗ информираха земеделските стопани за сроковете, изискванията, условията и документите за участие по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и за възможностите за финансиране по схеми и мерки от ПРСР.

След семинара на опитното поле в опитната станция в гр. Джебел бе проведена демонстрация. Там бяха показани резултатите при отглеждане на суданка, сорго, техническа метла, царевица и развитието на тези култури при специфичните почвено-климатични условия за Източните Родопи.