На 22 октомври 2019 г. в гр. Ловеч се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието  (ТОО - Ловеч) и Аграрен университет - Пловдив на тема ”Възможности за ефективно отглеждане на овощни култури в България".

На семинара присъстваха 19 земеделски стопани.   

Лектор по основната тема бе проф. д-р Валентин Личев  от Аграрен университет – Пловдив. Представена бе презентация  на тема  „Възможности за ефективно отглеждане на овощни култури в България“.  Направен бе преглед на отделните овощни култури за региона, за това кои са подходящи и кои неподходящи за интензивно, модерно овощарство. Предоставена бе информация  за отделните овощни култури, характерни за региона, като ябълки, круши, сливи, череши и други; схеми на засаждане; брой дървета на декар; добиви; проблеми при отглеждане; начини за поддържане на почвената повърхност в овощните градини и други. Показан бе богат снимков материал с интензивни насаждения и направен съответен коментар за тяхното отглеждане. Видео клипове представиха механизирана беритба на плодове.

Експерти от ТОО - Ловеч към НССЗ  представиха информация за някои от  мерките от ПРСР 2014 – 2020 г., които се отнасят за овощарството.

При проведената дискусия беше проявен интерес към сортовите описания на някои овощни видове; технологични въпроси касяещи схемите на засаждане, дейности във връзка със засаждането на фиданките; ниво на подпочвени води - избор на място; напояването като основен фактор влияещ върху добивите и други.