На 7 ноември 2019 г. в гр. Монтана се проведе съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Монтана) и Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ-Монтана) на тема: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от костилкови овощни видове“. 

На срещата присъстваха 14 фермери, стопанисващи овощни градини.

Лектор на събитието бе гл. инспектор Билян Петков от ОДБХ – Монтана към БАБХ. Мероприятието се откри от г-н Григорий Димов главен експерт координатор на Териториален областен офис на НССЗ в гр. Монтана. Г-н Димов изказа мнение за важността на прилагането на правилната агротехника за устойчивостта и конкурентоспособността на стопанствата. Той акцентира и върху риска от санкции от страна на ДФЗ на фермери кандидатствали по схемите за директни плащания и мерките от ПРСР и поддържащи стопанствата си неподходящо състояние. Напомни изискванията за поддържане на земеделските площи съгласно чл. 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, приложими в овощарските стопанства.

Гл. инспектор Билян Петков представи на участниците две презентации. Първата бе свързана с условията и агротехническите мероприятия за създаване на трайни насаждание от костилкови. Втората бе свързана с дейностите по отглеждането на вече създадено насаждение.  В изложението си той започна с информация касаеща с правилният избор на място за създаването на костилкови насаждения. Коментираха се почвено-климатичните условия в региона. Фермерите зададоха въпроси свързани с ефектите от обстоятелства в региона на стопанството, които се считат за неблагоприятни и за начините за справяне с тях. Г-н Петков отговори на въпросите и продължи със съвети за избор на овощен вид, подходящи подложки и сортове. Характеризира накратко различните овощни видове и подложки. Впоследствие се даде информация по агротехническите мероприятия за създаването на овощна градина. Коментираха се риголването, запасяващото торене и засаждането на фиданки.  Втората тема бе свързана с агротехниката по отглеждането на създадени овощни градини. Предостави се информация за начините за системите за поддържане на почвената повърхност в насажденията, торенето, поливането и резитбите.

Втората част на мероприятието продължи с демонстрация, която се проведе в стопанството на г-н Паулин Петров намиращо се в землището на село Войници, общ. Монтана. Там беше демонстрирана формировка на двугодишни сливови растения от сортовете Блек стар, Санта Роса и Чачанска лепотица.

Експертите на ТОО - Монтана към НССЗ представиха информация относно възможностите за подпомагане на овощарите по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Засегнаха се условията за кандидатстване и изпълнение на проекти по подмерките 4.1.2 Инвестиции в земеделските стопанства“ и 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.