На 6 декември 2019 г. в гр. Пловдив се проведе съвместна информационна среща-семинар на Национална служба за съвети е земеделието (ТОО - Пловдив) и Аграрен университет - Пловдив на тема: „Актуални аспекти в данъчното облагане и социалното осигуряване на регистрираните земеделски стопани“.

В информационното мероприятие се включиха 10 земеделски стопани.

На семинара ас. д-р Димитър Янков от Аграрен университет – Пловдив запозна присъстващите с новостите в данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски на регистрираните земеделски стопани. По време на презентацията акцент беше поставен върху размера на осигурителните вноски и срокът, в който трябва да бъдат направени плащанията. Фермерите бяха запознати с видовете декларации, които трябва да подават пред Национална агенция по приходите. Лекторът даде пример за коректно попълване на Приложение № 3 за доходи от друга стопанска дейност от годишната данъчна декларация,  бяха дадени r практически съвети за водене на едностранно счетоводство в земеделските стопанства.

Експертите от ТОО-Пловдив към НССЗ запознаха земеделските стопани с очаквания прием през 2020 г. на мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 г. и разясниха възможностите за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки земеделски стопанства“, подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства" и 6.4.2 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неземеделски дейности“ по Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства.