На 24 февруари 2020 г. в гр. Кърджали се проведе съвместен информационен семинар на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис-Кърджали), Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните - Кърджали и Научно-технически съюзи (ТО-Кърджали) на тема: „Интегрирано управление на вредителите и фитосанитарни стандарти в растениевъдството“.

В събитието взеха участие 31 земеделски стопани.

Г-жа Соня Новодрянова, началник отдел „Растителна защита“ към ОДБХ-Кърджали информира присъстващите за ползите, принципите, условията, реда за прилагане на интегрирано управление на вредители при земеделските култури и начина за получавене на удостоверение за интегрирано производство.  Тя запозна участниците с основните изисквания и дейности за изпълнение на фитосанитарните стандарти и начините за осъществяване на контрол.

Експерти от Териториален областен офис-Кърджали към НССЗ запознаха земеделските стопани с най-важните дейности и изисквания при изпълнение на проекти по подмярка 6.3, срокове, изисквания и условия за участие по подмерки 6.3 и 4.1.2 от ПРСР 2014-2020.

Въпросите, които бяха обсъдени по време на дискусията се отнасяха за необходимите документи при закупуване на овощен посадъчен материал и зеленчукови семена, използвани растителнозащитни препарати при биологично производство, изисквания за минимален брой овощни дръвчета на декар и др.