На 27 февруари 2020 г. в гр. Ловеч се проведе съвместен информационен семинар на Национална служба за съвети в земеделието  (ТОО - Ловеч) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/-Ловеч) на тема ”Актуални ветеринарномедицински иисквания към животновъдните обекти".

На информационната среща присъстваха 11  земеделски стопани.   

Лектор по основната тема бе д-р Тихомира Въцова, гл. инспектор в отдел „Здравеопазване на животнивте“ към ОДБХ-Ловеч. Изнесена бе лекция на тема: „Ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти, идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти. Мерки за биосигурност и изменения в Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти“. 

Представени бяха последните промени в нормативните документи, касаещи разглежданата тема. Подробно бяха представени промените в Наредба 44 и Закона за ветеринарномедицинската дейност. Подчертано бе, че идентификацията на животните се извършва, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и регистрация на животновъдните обекти по чл. 137 от същия закон. Съобщени бяха необходимите документи за регистрацията на животновъдните обекти. Разяснено бе, че при регистрацията на животновъдните обекти се извършва и въз основа на приетите Наредби на съответните общини, като Общинските съвети определят обема на отглежданите в стопанството селскостопанските животни.   Разяснени бяха дейностите за осигуряване на биосигурност в стопанствата. Дадени бяха примери за инвестиции, които могат да се извършат за да се осигури конкретна биосигурност в стопанствата.          

Експерти от Национална служба за съвети в земеделието – Териториален областен офис – Ловеч, представиха информация за условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“; подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и информация за директните плащания за предстоящата кампания 2020 г.

При проведената дискусия беше проявен интерес, към начините за определяне на площите в животновъдните обекти; отстояния между животновъдните сгради; мерките и дейностите за биосигурност; изисквания към кланниците и мандрите; видове и изисквания към торовместилищата и други. Проявен бе интерес и към възможностите за подпомагане на фермерите от ПРСР 2014-2020 г.