Дискусионната среща-семинар беше организирана съвместно от проект ДИАГРО „Тематични модели за развитие на дигиталното земеделие“, Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели и териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието, гр. Велико Търново. Присъстваха 21 участници.

Г-жа Божура Фиданска, координатор на проект ДИАГРО  представи пред присъстващите предимствата на дигитализацията като възможност за малките земеделски стопанства. Представени бяха етапите в развитието на селскостопанския отрасъл и неговата еволюция, като беше обърнато внимание както на предимствата от внедряването на дигиталните технологии, така и на проблемите пред въвеждането на същите в селскостопанската практика. Внедряването на дигиталните технологии води до подобряване на отчитането на процесите в стопанствата, както и техния анализ, автоматично изчисляване на приходите и разходите, по-лесен достъп до кредитни институции, подобряване на контактите с клиентите и доставчиците, оптимизация на храненето на животните, подобряване на сеитбооборота, времето за прибиране на реколтата. Всичко това води до увеличено производство, по-добро качество на продукцията, по-добро здраве за животните, оптимизиране на разходите, подобряване опазването на околната среда и др. Проведена беше дискусия с присъстващите земеделски стопани относно трудностите при въвеждането на дигиталните технологии в стопанствата, перспективите и възможностите, за които биха допринесли дигиталните технологии. Обсъдени бяха също така и предимствата от сдружаването на земеделските стопани, трудностите и проблемите пред сдружаването.

Деян Дончев, експерт в териториалния областен офис на НССЗ в гр. Велико Търново представи пред присъстващите основните изисквания за кандидатстване по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства от Тематичната подпраграма за малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020, по която се очаква прием през настоящата година, а така също и основните изисквания при изпълнението на одобрените проектни предложения по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020.