На 06 юли 2020 година се проведе информационна среща-семинар с демонстрация на тема „Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества при различни видове зеленчукови култури и трайни насаждения“. Семинарът беше организиран от териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието по проект NEFERTITI „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното за обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации“. На семинара присъстваха 21 земеделски стопани от територията на област Велико Търново.

 

Доц. д-р Маргарита Николова изнесе лекция с презентация на тема „Подобрена ефективност на използване на различни хранителни вещества при зеленчукови култури и трайни насаждения“. Представена беше информация относно потребностите на различните култури от различни видове макро- и микроелементи, както и ефекта от торене с дву- и трикомпонентни минерални торове. Обърнато беше специално внимание върху ролята на калия и магнезия върху овощните и зеленчукови култури. Представени бяха резултати от опити с торене на  овощни и зеленчукови култури в различни райони на страната, от които е видно положителното влияние на торенето с многокомпонентни торове.

Петя Куманова, зам. главен директор на ГД „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“ и член на екипа на проект  NEFERTITI в НССЗ представи пред присъстващите основните цели на проекта. Основната цел на проекта е да стимулира възприемането и внедряването на иновации, да се подобри взаимното обучение между земеделските стопани и да се засили връзката между тях в цяла Европа, като всичко това да допринасе за по-конкурентно, устойчиво и интелигентно земеделие.

Деян Дончев, експерт в териториалния областен офис на НССЗ в гр. Велико Търново представи пред земеделските стопани основните изисквания по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства от Тематичната подпрограма за малки стопанства“, по която предстои прием през настоящата година.
По време на мероприятието беше проведена и демонстрация в стопанството на земеделски стопанин Мирослав Николаев намиращо се в село Поликраище, община Горна Оряховица, където земеделските стопани се запознаха нагледно с добри практики при отглеждането на оранжерийни зеленчуци – домати, краставици и пипер, както и зеленчуци открито производство и по-специално добри практики при торенето на зеленчуковите култури в съчетание с прилагане на капково напояване и система за торовнасяне. Демонстрацията продължи и в стопанството на земеделски стопанин Симеон Коев също в село Поликраище, община Горна Оряховица, където земеделските стопани се запознаха  и с аналогични добри практики при торене и капково напояване на овощни култури – череши, кайсии и праскови.