На мероприятието присъстваха над 20 земеделски стопани, експерти от ОС „Земеделие“  гр. Трявна,  представители на Община Трявна и др. 

   Г-жа Виолета Иванова - Директор на дирекция “Инспекция по труда“ – Габрово, представи основните изисквания за законосъобразно наемане на работници в земеделското стопанство. Тя обърна внимание, че регистрирани земеделски стопани отглеждащи  плодове, зеленчуци могат да използват еднодневни трудови договори, като бяха обсъдени стъпките и задълженията при тяхното прилагане.

   Г-жа Даниела Георгиева, старши инспектор  в  дирекция “Инспекция по труда“ – Габрово,  информира фермерите, че всеки от тях като работодател, трябва да извърши оценка на риска в стопанството. При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите. В съответствие с оценката на риска и при необходимост е длъжен да планира и прилага превантивни мерки и методи на работа и производство за предотвратяване или намаляване на риска. Работодателят е задължен да представи при поискване на контролните органи документация, удостоверяваща извършената оценка на риска в стопанството. Задължение на работодателя е да осигури обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина и е необходимо да сключи договор с такава служба.

   В случай, че земеделският стопанин не наема работници, то договор със служба по трудова медицина не е необходим. 

   Оценката на риска се прави еднократно, като земеделският стопани сам може да я изготви в сайта oira.bg - това е уеб базиран инструмент, чрез който се извършват оценки на риска за здравето и безопасността на работното място. Това е възможност за онлайн интерактивна оценка на риска. 

   Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Габрово представиха информация свързана с възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделските стопанства по ТПРМЗС“ от ПРСР 2014-2020 г.  Разяснена беше и процедурата за предоставяне на безплатни консултантски услуги във вид на консултантски пакети на малки земеделски стопанства от страна на НССЗ, като бяха раздадени информационни материали.