Заповед № РД-09-434 от 20.06.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за определяне периода на прием по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. на земеделски стопани, кандидати по реда на Наредба № 10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Обн. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2016г.)