Заповед № РД-11/03-264 от 22.06.2016 г. на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакети ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП4, ТП 6 по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г.