ЗАЯВЛЕНИЕ (в сила от 04.02.2019 г.) за получаване на консултантски пакет по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Заявлението може да изтеглите от ТУК