Заповед № РД-09-439 от 21.06.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за определяне начална дата за започване предоставянето на консултантски пакети по Наредба № 7 от 05 май 2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г.