Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) е единствената на този етап съветническа организация определена в Наредба № 7 от 5 май 2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и одобрена от ЕК да предоставя консултантските услуги на малките земеделски стопанства.

Подмярка 2.1.2. "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от ПРСР 2014-2020 г. има за цел предоставяне на бърз и лесен достъп на малките земеделски стопанства до качествени консултантски услуги и удовлетворяване на потребностите им за повишаване на тяхната квалификация и управленски умения, жизнеспособност, осведоменост, знания за опазване на околната среда, адаптиране към климатичните промени и подобряване на управлението на риска.

НССЗ ще предоставя на малките земеделски стопанства напълно безплатно шест (6) основни консултантски пакета (КП), допринасящи както за икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства чрез модернизация и технологичното обновление като устойчиви и жизнеспособни единици, така и за подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени.

Със заповед на Министъра на земеделието и храните е одобрено съдържанието на консултантските пакети и началната дата на тяхното предоставяне в  изпълнение на Наредба № 7 от 5 май 2016 г. за прилагане на  подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” ПРСР 2014-2020 г. Консултантските пакети ще се предоставят от експертите на Териториални областни офиси на НССЗ по правила, одобрени със заповед на изпълнителния й директор.

За периода на прием на заявления за получаване на КП ТП 5.1 от 27.06.2016г. до 10.08.2016 г. са изготвени 2 860 бизнес плана и заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства". Най-голям е делът на растениевъдните стопанства - 50 %, след това е делът на животновъдните стопанства - 34%, а най-малък е делът на стопанствата със смесено направление - 16%.
Общият брой на подадените заявления за получаване на КП по подмярка 2.1.2 от стартиране на предоставянето на пакетите на 22.06.2016 г. до 15.06.2019 г. е 5 756 бр., а  изготвените писмени доклада са 5 613  бр.

И през 2019 г. НССЗ продължава дейностите си по предоставяне на малките земеделски стопанства на КП по подмярка 2.1.2.

В началото на месец юли 2019 г. ще бъде отворен прием за проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства" от ПРСР 2014-2020 г. и експертите от Териториалните областни офиси на НССЗ  ще изготвят напълно безплатно проектните предложения на кандидати по тази подмярка.