Заповед № РД-11/03-354 от 17.07.2017 г. на Изпълнителния директор на НССЗ  за определяне период на прием за втората година на прилагане от НССЗ на заявления за предоставяне на консултантски пакети  ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП4, ТП 6 по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.