Заповед № РД-09-472 от 19.06.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за увеличение на бюджета за четвъртата година на прилагане на подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.