Заповед № РД-09-535 от 09.07.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за определяне на бюджет за предоставяне на консултантски пакети по Наредба № 7 от 2016 г. за петата година на прилагане от НССЗ на подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.