Заповед № РД-08/03-626 от 01.12.2021 г. на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет ТП 5.1 по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г. за иготвяне на бизнес планове и основна информация за проектното предложениеза подпомагане на малки земеделски стопанства, кандидати по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020 г.