Заповед № РД-08/03-108 ОТ 23.02.2020 г. на Изпълнителния директор на НССЗ за удъжаване на определения  период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет ТП 5.1 по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г. за иготвяне на бизнес планове и основна информация за проектното предложениеза подпомагане на малки земеделски стопанства, кандидати по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020 г.