Дейност на НССЗ по мярка 143 от ПРСР 2007-2013 г.

На 3 април 2008 г. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) стартира, в съответствие с мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" от ПРСР 2007 - 2013 г., предоставянето на пълен комплект от съветнически услуги (КСУ) на лицата, допустими за кандидатстване по следните мерки от ПРСР:

• мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране";
• мярка 112  "Създаване на стопанства на млади фермери";
• мярка 142 "Създаване на организации на производители";
• мярка 214 "Агроекологични плащания".

Освен гореизброените мерки НССЗ изготвяше и бизнес планове по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР на лица, получили пълен комплект съветнически услуги за кандидатстване по мярка 141 и мярка 112, които са одобрени за финансово подпомагане по тези мерки и са отбелязали в бизнес плана намерение да кандидатстват за подпомагане по съответната инвестиционна мярка.

След 30.09.2010 г. НССЗ продължи до 31.12.2013 г. да предоставя пълен комплект от съветнически услуги само на лицата, допустими за кандидатстване по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране", както и да изготвя бизнес планове по мерки 121, 122, 123 и 311 от ПРСР на лица, получили пълен комплект съветнически услуги за кандидатстване по мярка 141 от ПРСР.

С одобрените от ЕК през м. декември 2011 г. предложения за промени в мярка 143 от ПРСР, предоставяните от НССЗ консултантски услуги по мярка 143 бяха допълнени с допълнителни консултантски услуги за земеделските производители, които са получилите финансова помощ по мярка 141, както следва:

1. съветнически услуги, относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, предвидени в член 5 от Регламент (EО) № 73/2009 и приложение II към него, както и съвети по стандартите на Общността относно БУТ. Извършва се най-малко едно посещение на стопанството, което е свързано с изготвянето на оценка на стопанството.

2. съветнически услуги за кандидати и/или одобрени ползватели на помощ по мярка 214 „Агроекологични плащания” за:

• съдействие в избора на най-подходящите направления или комбинация от направления за техните стопанства;

• оказване на подкрепа за успешна подготовка на първоначалните документи за кандидатстване за отделни агроекологични пакети по мярката;

• осигуряване на съветнически услуги по време на изпълнение на агроекологичния ангажимент с цел подпомагане в разбирането и правилното прилагане на установените изисквания за управление.

3. консултантски услуги по управление на земеделското стопанство и специфични консултации в областта на растениевъдството и/или животновъдството. Тези консултантски услуги могат да се предоставят максимум два пъти на едно полупазарно стопанство по време на петгодишния период на подпомагане по мярка 141.

На 21.12.2013 г. в бр. 110 на ДВ бяха публикувани изменения и допълнения в Наредба № 10 от 29 април 2008 г., с които се удължи до 31.08.2015 г. срока, в който НССЗ можеше да консултира безплатно земеделски производители, одобрени по мярка 141 от ПРСР по допълнителните съветнически услуги относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и съвети по стандартите на Общността относно безопасните условия на труд, както и по отношение на консултантските услуги по управление на земеделското стопанство и специфични консултации в областта на растениевъдството и/или животновъдството (код 1412).

Съветнически услуги за управление на земеделското стопанство можеха да включват разработване на маркетингов анализ на базата на заявени потребности на земеделския производител; предоставяне на съвети относно организацията и управлението на стопанството; изисквания за водене на счетоводство в областта на земеделието; представяне на възможности за участие на земеделския производител в организации на производители.

Специфичните съвети в областта на растениевъдството и/или животновъдството, можеха да включват: технологии за производство в растениевъдството (включително изготвяне на технологични карти, сеитбооборот, съвети за обработка на почвата, прибиране и съхранение на продукцията); препоръки за торене (включително вземане на почвени проби, почвени анализи, определяне на торови норми и срокове за торене и начини за съхранение на торовете); препоръки за водене на растителнозащитни мероприятия (включително използване на инсектициди, фунгициди, хербициди, биопрепарати и др.); препоръки за напояване/отводняване (включително избор на начин за напояване, поливен режим, поливни норми, водоспестяващи и екологосъобразни технологии и техники за напояване); технологии за отглеждане на животните (включително избор на видове животни, подходящи породи и системи за отглеждане и хранене); ветеринарномедицински въпроси (включително стопанско значими заболявания при животните и стандарти за хигиена).

Броя на одобрените бенефициенти по мярка 141 от ПРСР 2007-2013 г. (на които НССЗ, чрез мярка 143, е изготвила проектите) в периода от 2010 до 2013 г. възлиза на 8 424 броя и представлява максималния брой полупазарни стопанства, на които НССЗ можеше да предостави допълнителни КСУ с код 1412.

Повече от половината одобрени по мярка 141 бенефициенти (64%) са получили допълнителни КСУ относно оценка на стопанството и управление на земеделското стопанство и специфични съвети в областта на растениевъдството и/или животновъдството т.е. около 36 % от одобрените по мярка 141 полупазарни стопанства (в т.ч. влизат и тези, които вече са прекратили дейностите си по мярка 141) не са се възползвали от възможността да получат допълнителни КСУ.

На 27.11.2015 г. беше получено последното плащане по мярка 143 с него усвояването на средства първоначално предвидени по мярката надвиши 100%.

Брой предоставени от НССЗ, чрез мярка 143 от ПРСР 2007 - 2013 г.,  КСУ за кандидатстване (в т.ч. изготвяне на проекти) по различни мерки от Програмата (за целия период на прилагане на мярка 143).

Чрез мярка 143 от ПРСР 2007 - 20013 г. НССЗ представи:

• по мярка 112 - 4 406 бр. КСУ
• по мярка 214 - 2 841 бр. КСУ
• по мярка 141 - 9 341 бр. КСУ
• по мярка 121 - 206 бр. КСУ
• по мярка 311 - 5 бр. КСУ

Общият брой КСУ предоставени от НССЗ е 16 799 бр.

За целия период на изпълнение на дейностите си по мярка 143 НССЗ е предоставила общо 16 799 безплатни КСУ за кандидатстване (в т.ч. изготвяне на проекти) по следните мерки:
• 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране";
• 112  "Създаване на стопанства на млади фермери";
• 214 "Агроекологични плащания";
• 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“;
• 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”.

Освен това е предоставила допълнителни съветнически услуги (код 1412), на одобрени по мярка 141 бенефициенти продължаващи да изпълняват поетите ангажименти по мярката, какт следва:
• 5 390 комплекта съветнически услуги (КСУ) относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и съвети по стандартите на Общността относно безопасните условия на труд;
• 5 560 комплекта съветнически услуги по управление на земеделското стопанство и специфични съвети в областта на растениевъдството и/или животновъдството.

Стойността на одобрените от ДФЗ-РА проекти изготвени от НССЗ, чрез мярка 143 от ПРСР, е почти 392 млн. лв.. Всеки един експерт на НССЗ е допринесъл с около 3,67 млн. лв. за усвояването на средствата по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. в Република България.