ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДОХОДИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРИДОБИТИ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА


Годишната данъчна декларация се подава в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите /НАП/ по постоянен адрес на физическото лице, носител на задължението за данъка.

До 30 април 2014 г. включително физическите лица трябва да подадат данъчна декларация за придобитите от тях доходи през 2013 година. Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 10 февруари 2014 г. и в същия срок внесат дължимия данък, ползват 5% отстъпка. Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в срок до 30 април 2014 година по електронен път, ползват 5% отстъпка върху внесения в същия срок данък, при условие, че не ползват отстъпката, предвидена за срока до 10 февруари. Отстъпките от 5% се ползват при условие, че физическите лица, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на авансовия данък в законоустановените срокове (до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври 2013 г.).

Лицата регистрирани като земеделски производители /ЗП/ имат задължение през годината да внасят авансов данък за придобитите доходи от дейността. Авансовият данък се внася от лицето, придобило дохода, до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Не се внася авансов данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие.

Авансовият данък се определя върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице, земеделски производител, е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемия доход.

Размерът на дължимия данък се изчислява като  получената разлика се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Облагаемият доход на земеделските производители се определя като придобитият доход се намалява с разходи за дейността както следва:

- с 60% за доходи от дейността на регистрирани земеделски производители за производство на непреработени продукти от селското стопанство;

- с 40% за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско, горско, ловно и рибно стопанство.

Годишната данъчна основа се определя като облагаемият доход, придобит през годината, се намали с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка. Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната  дирекция на НАП по постоянния адрес на местното физическо лице.

Лице, което не е подало в срок данъчна си декларация, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв. Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв.

При повторно нарушение глобата или имуществената санкция се удвояват.


Държавното обществено осигуряване /ДОО/ е задължително за всички самоосигуряващи се лица, в кръга на които влизат и регистрираните земеделските производители и тютюнопроизводители. По този начин държавата гарантира правото им на пенсия и материална защита в случай на загуба на доход.

Лицата, които подлежат на ДОО, се осигуряват във фонд “Пенсии“ и имат право на следните видове пенсии и добавки :

- пенсия за осигурителен стаж и възраст при старост;

- пенсия за инвалидност поради болест;

- наследствена пенсия на наследниците им при смърт.

Размерът на осигурителната вноска за 2014 г. в този случай е 17,8 %. По свое желание земеделските производители могат да се осигуряват и във фонд “Общо заболяване и майчинство“ за рисковете болест и майчинство. В тези случаи размерът на вноската е 21,3 % (17,8% + 3,5%) като лицата  придобиват правото на:

- парични обезщетения за временна нетрудоспособност поради общо заболяване, санаторно-курортно лечение, гледане на болен член на семейството;

- придружаване на болен член/дете от семейството за медицински преглед, изследване, лечение и др.;

- парични обезщетения за бременност и раждане или осиновяване на дете;

- парични обезщетения в размер на минималната работна заплата за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст;

- месечни добавки за деца;

- всички изброени по-горе видове пенсии.

Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители са задължени да внасят осигурителни вноски върху избран месечен осигурителен доход. Минималният размер на осигурителния доход се определя всяка година със Закона за бюджета на ДОО. За 2014 г. минималният месечен размер на осигурителния доход е 240,00 лв, а максималният – 2 400,00 лв.

Преференции и облекчения, които ползват ЗП при осигуряването:

- Сами определят вида на осигуряването – т.е. дали ще се осигуряват само за пенсия (за инвалидност, общо заболяване, старост и смърт) или и за болест и майчинство. Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаването на Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице от периода, за който са внесени осигурителните вноски до 31 януари на съответната календарна година;

- Сами избират месечния осигурителен доход, върху който внасят социални и здравни осигуровки, но неговият размер не може да бъде по-малък от 240,00 лв;

- Земеделските производители и тютюнопроизводителите не определят окончателен размер на осигурителния доход. Те се осигуряват само върху избрания от тях осигурителен доход, независимо от реализирания действителен  доход от продажба на селскостопанска продукция;

- Друга преференция относно осигуряването е по-ниският размер на минималния месечен осигурителен доход, в сравнение с другите самоосигуряващи се лица;

- От задължението да се осигуряват са освободени пенсионерите, регистрирани като ЗП, но по тяхно желание те също могат да се осигуряват за пенсия с оглед увеличаване на нейния размер. Задължително се плащат здравни вноски.

От началото на 2002 г. се въведе и Допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/, което дава право на втора допълнителна пенсия на всички родени след 31.12.1959 г. Осигурителната вноска за 2014 г. за тези лица е в размер на 5 % от избрания осигурителен доход (в този случай осигурителната вноска за пенсия става 12,8 % за ДОО + 5 % за ДЗПО).

Освен задължението да се осигуряват социално, ЗП като всички български граждани имат задължението да се осигуряват и здравно. Това задължение възниква от датата на започване на дейността. Размерът на здравните вноски се определя със Закона за здравното осигуряване. За 2014 г. осигурителната вноска е в размер на 8 % от избрания месечен осигурителен доход.

Срокове за внасяне (плащане) на социалните и здравни осигуровки:

- при месечно внасяне - съгласно чл.7,ал.4 от Кодекса за социално осигуряване  осигуровките се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат ( напр. осигуровките за месец януари 2014 г. се внасят до 25 февруари 2014 г. );

- при авансово внасяне – ЗП имат право за плащат авансово осигуровки за определени от тях периоди през календарната година (напр. тримесечие, за пет месеца и т.н.) и няма фиксиран срок за плащане. Трябва да се следи срокът за подаване на Декларация образец № 5 “Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“ за 2014 г. – до 25-то число на месеца, следващ първия месец.

 

Варианти по осигуряване на ЗП за 2014 г.

1. Физическо лице /ФЛ/,  регистрирано като ЗП, родено преди 31.12.1959 г. и осигурено само за пенсия от осигурителен стаж и възраст при старост:

Обществено осигуряване:

- Месечен осигурителен доход – 240,00 лв.;

- Размер на вноската за фонд “Пенсии“ – 17,8 %;

- Осигурителна вноска  – 42,72 лв.

Здравно осигуряване:

- Месечен осигурителен доход – 240,00 лв.;

- Размер на вноската – 8 %;

- Здравна осигуровка – 19,20 лв.;

Сума за внасяне от ЗП : 61,92  лв.

Придружаващи документи:

- Декларация образец 1;

- Протокол образец 5;

- Платежни нареждания – 2 бр. за внесените суми : за фонд “Пенсии“ и здравна осигуровка.

2. Физическо лице,  регистрирано като ЗП, родено преди 31.12.1959 г. и осигурено за всички осигурителни рискове (без трудова злополука, професионална болест и безработица):

Обществено осигуряване:

- Месечен осигурителен доход – 240,00 лв.;

- Размер на вноската - 21,3 % (за фонд “Пенсии“- 17,8 % и “Общо заболяване и майчинство“ – 3,5 %);

- Осигурителна вноска  – 51,12 лв.;

Здравно осигуряване:

- Месечен осигурителен доход – 240,00лв.;

- Размер на вноската – 8 %;

- Здравна осигуровка – 19,20 лв.;

Сума за внасяне от ЗП: 70,32 лв.

Придружаващи документи:

- Декларация образец 1;

-  Протокол образец 5;

- Платежни нареждания – 2 броя за внесените суми: за фонд “Общо заболяване и майчинство“ и здравна осигуровка.

3. Физическо лице,  регистрирано като ЗП, родено след 01.01.1960 г. и осигурено само за пенсия от осигурителен стаж и възраст при старост:

Обществено осигуряване:

- Месечен осигурителен доход – 240,00 лв.;

- Размер на вноската за фонд “Пенсии“ –  12,8 %;

- Осигурителна вноска  – 30,72 лв;

- Размер на вноската за ДЗПО – 5 %;

- Осигурителна вноска – 12,00 лв.

Здравно осигуряване:

- Месечен осигурителен доход – 240,00 лв.;

- Размер на вноската – 8 %;

- Здравна осигуровка – 19,20 лв.;

Сума за внасяне от ЗП : 61,92  лв.

Придружаващи документи:

- Декларация образец 1;

- Протокол образец 5;

- Платежни нареждания – 3  броя  за  внесените  суми:  за  фонд “Пенсии", ДЗПО и здравна осигуровка.

4. Физическо лице,  регистрирано като ЗП, родено след 01.01.1960 г. и осигурено за всички осигурителни рискове (без трудова злополука, професионална болест и безработица):

Обществено осигуряване:

- Месечен осигурителен доход – 240,00 лв.;

- Размер на вноската – 16,3 % (за фонд “Пенсии” – 12,8 % и “Общо заболяване и майчинство“ –  3,5 %);

- Осигурителна вноска  – 39,12 лв.;

- Размер на вноската за ДЗПО – 5 %;

- Осигурителна вноска – 12,00 лв.

Здравно осигуряване:

- Месечен осигурителен доход – 240,00 лв.;

- Размер на вноската – 8 %;

- Здравна осигуровка – 19,20 лв;

Сума за внасяне от ЗП : 70,32  лв.

Придружаващи документи:

- Декларация образец 1;

- Протокол образец 5;

- Платежни нареждания – 3 броя за внесените суми: за фондовете на ДОО, ДЗПО и здравна осигуровка.

5. Пенсионер, регистриран като ЗП физическо лице – осигурява се по свое желание за допълнителна пенсия. Задължителни в този случай са вноските за здравно осигуряване – 8 % върху 240,00 лв. Дължимата сума на месец е 19,20 лв., а за цялата година – 230,40 лв.

Срок за внасяне - до 25-то число на месеца, следващ този, за който се дължат здравните вноски. При авансово плащане за избрани периоди от годината важат правилата за внасяне на социални осигуровки. Плащането на социалните и здравни осигуровки става с платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета по сметките на НАП и кодовете за видовете плащания. Кодове от 04.03.2014 г.:

- фонд “Пенсии“ и “Общо заболяване и майчинство“ – 55 11 11;

- ДЗПО – 58 11 11;

- Здравно осигуряване – 56 11 11.

Заедно с внасянето на дължимите суми в НАП се подават и съответните придружителни документи:

- Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице“ за 2014 г. – 1 екземпляр;

- Протокол Приложение № 5 – 2 екземпляр;

- Декларация образец № 5 “Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“ за 2014 г. – 1 екземпляр при авансови плащания през годината;

- Декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ“ за 2014 г. – подава се в 1 екземпляр в срок до 30.04.2014 г. за внесените осигуровки през 2013 г.;

- След внасяне на дължимите осигуровки за съответната година ЗП може да поиска заверка на осигурителната си книжка. Заверяването се извършва от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт /НОИ/.

Календарът  е предоставен от офиса на НССЗ в гр. Кърджали