Национална служба за съвети в земеделието обявява конкурс за длъжността "финансов контрольор" - 1 бр. 

Обявление

Заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);

Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл);

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс

Крайно класиране