През 2021 г. НССЗ чрез Центъра си за професионално обучение (ЦПО) стартира дейностите за реализиране на проектното си предложение по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. (BG06RDNP001-1). Предвидени са курсове за обучение на земеделски стопани с продължителност от 150 и 30 учебни часа. Индикативният брой на предвидените в тези курсове обучаеми е 1 170 лица заети в земеделието.

Планира се курсовете да започнат след м. септември 2021г. Важно е да се отбележи, че в програмите за обучение са включени модули/учебни часове насочени към важни и приоритетни области в областта на земеделието, в т.ч.: подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;  подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата; повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство; стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство ; смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него; опазване на околната среда и иновации.

В обученията могат да се включат земеделски стопани регистрирани по Наредба № 3 от 29.01.1999 г., както и лица, наети в техните земеделски стопанства на трудов договор за неопределено време по чл. 67 от Кодекса на труда.

Предимство за участие в обученията ще имат:
► малки стопанства, одобрени за подпомагане по подмерките от Тематичната подпрограма за малките стопанства от ПРСР 2014-2020 г. в т.ч. по подмерки 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“;

► млади земеделски стопани (физическо лице, ЕТ или собственик на ЕООД) на възраст между 18 и не повече от 40 навършени години;

► земеделски стопани одобрени за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г..

Земеделските стопани, които ще завършат организираните от НССЗ курсове по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ ще получат специални удостоверения за преминат курс, отговарящи на всички нормативни изисквания на Министерство на образованието и науката (МОН) и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Тези от тях, които имат желание да кандидатстват по предстоящите приеми на проектни предложения по подмерки 6.1. или 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 г. или вече са одобрени по тези подмерки, трябва да имат предвид следното:

► проектните предложения на кандидатите по подмярка 6.1, които към датата на кандидатстване не отговарят на изискването за професионални умения и компетентности, може да бъдат одобрени при условие, че това изискване ще бъде изпълнено в срок до 36 месеца от сключването на административния договор, но не по-късно от избрания период за проверка изпълнението на бизнес плана.  Изискването може да бъде изпълнено и чрез успешно  завършване на курс от 150 учебни часа. Отделно всеки одобрен кандидат по подмярка 6.1. трябва да премине курс включващ минимум 8 учебни часа обучение по основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми;

► проектните предложения на кандидатите по подмярка 6.3 може да бъдат одобрени при условие, че са поели ангажимент не по-късно от подаване на заявка за второ плащане да преминат обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на околната среда в земеделието (Изискването не се прилага за кандидати със завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на околната среда или които са получили от НССЗ консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопани" от мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство" от ПРСР 2014 - 2020 г.);

► част от одобрените кандидати по подмярка 6.3 са заложили в своите бизнес планове  като специфичен резултат за изпълнение завършване на курс от 150 часа в областта на селското стопанство и за тях е задължително да завършат подобен курс преди подаване на заявка за второ плащане. Курсовете организиране от НССЗ по подмярка 1.1. са една идеална възможност за изпълнение на това изискване.

Земеделските стопанства, които имат одобрени заявления за подпомагане по мярка 10 "Агроекология и климат"  и мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г.  и нямат наличие на опит в извършването на направленията, които са избрали да прилагат, е необходимо задължително те или изрично упълномощени от тях лица да преминат агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г.  до 31 декември на втората година от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане по съответното направление.

В връзка с горното за всеки един млад фермер одобрен или кандидат по подмярка 6.1., за всяко малко стопанство одобрено или кандидат по подмярка 6.3 и за всеки одобрен кандидат по мерки 10 и/или 11, участието в обучителните курсове организирани от НССЗ по подмярка 1.1. е препоръчително и ще бъде добра възможност да изпълнят горепосочените изисквания приложими за тях.

Подробна информация за проекта е дадена по-долу:

Целта на проекта е:  Повишаване на знанията и на уменията на земеделски стопани, чрез провеждане на  различни по продължителност курсове за обучение на земеделските стопани.

Проектът включва обучения по рамкова програма „Д“, професионално направление: Растениевъдство и животновъдство – код 621.

Предвидени са 8 курса по различни тематики и продължителност от 150 учебни часа и 30 учебни часа, като са формирани 28 групи в различни населени места.

Максимален брой обучаеми: 1 170. 

Всички разходи за обученията са за сметка на проекта на НССЗ - разходите за пътуване, нощувки, изхранване и други разходи свързани с участие в курса.

Актуална информация за планирането курсове ще може да  се получава от  електронната страница на НССЗ и от Териториалните областни офиси на Службата.  Заявленията за участие в обучението  ще се  подават в Териториалните областни офиси и в Централно управление на НССЗ, като предварително на интернет страницата на НССЗ ще бъдат обявявани периодите за подаване заявления за участие и периодите  на провеждане на всеки курс.

Списък на планираните курсове може да видите тук.