Тема: "Осигуряване на безопасни условия на труд в земеделските стопанства"

Дата: 21 юни 2023 г. (сряда)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час: 11:00 ч.

Краен час:  12:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Ямбол и Таня Бончева – експерт в областта на трудовата дейност и здравословни и безопасни условия на труд

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с правилата по безопасност на труда при работа със земеделска техника и задълженията за осигуряване на безопасност при извършване на земеделска дейност, свързана с почвоподготовка, отглеждане и прибиране на култури, товарене, разтоварване, извършване на растителнозащитни мероприятия, обезопасяване на складове и отглеждане на животни.

По време на втората част на семинара, участниците ще бъдат запознати с условия за изпълнение и подаване на заявка за второ плащане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Работа с опасни химични вещества - Продукти за растителна защита
  • Мерки за намаляване и предотвратяване на риска в земеделските стопанства
  • Условия за изпълнение и подаване на заявка за второ плащане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрацияhttps://forms.gle/XE9NiQ86i5EcXfAc6

Линк за достъп:  https://us06web.zoom.us/j/85403582843

ID за семинара: 854 0358 2843

За допълнителна информация и въпроси:  г-жа Зоя Тодорова - координатор на ТОО на НССЗ в гр. Ямбол, тел.: 0889 807 969, електронна поща: yambol.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!