Дата на провеждане: 20.11.2019 г. (сряда),  от 10,00 ч.

Място на провеждане: зала „ЕВРОПА“ на Областна администрация - гр. Добрич, ул. “Независимост“ № 5, ет. 2

Организатори: Областна дирекция “Земеделие” Добрич

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на резултатите от приключилите агротехнически мероприятия по прибиране на селскостопанската реколта от пролетници и есенници в Област Добрич – ОД “Земеделие“ гр. Добрич

2. Представяне на информация за полезащитните пояси – полза, състояние, статистика и др., както и текущи мероприятия – Североизточно държавно предприятие - Шумен

3. Представяне на информация за интегрирано управление на вредителите при едногодишни култури и трайни насаждения – Областна дирекция по безопасност на храните – отдел „Растителна защита“

4. Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г. – експерти от Териториалния областен офис - Добрич на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ)

5.  Дискусия

Програма на събитието може да видите тук.