На 8 юли 2020 г., от 10.30 ч. в местното читалище на с. Горско Абланово, общ. Опака, обл. Търговище ще се проведе  информационна среща по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Организатор на срещата е Областния информационен център – Търговище съвместно с Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Търговище.


Условията за кандидатстване  по подмярка 4.1.2 от ПРСР ще бъдат представени от  г-жа Денка Станчева, експерт в Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в гр. Търговище. НССЗ изготвя безплатно бизнес планове по всички подмерки от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства, включително по подмярка  4.1.2.


Подкрепата е насочена към инвестиции за модернизация на производството, за подобряване на предпазарната подготовка или за съхранение на продукцията. Средства се отпускат също за създаване или за презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове, както и за реконструкция и строителство на сгради за отглеждане на добитък.