Тема: „Използване на възобновяеми биологични ресурси и кръгова икономика. Биоикономика и регионално развитие“

Дата: 10 декември 2020 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) – гр. Стара Загора) и Тракийски университет - Стара Загора

По време на онлайн семинара: Земеделските стопани ще могат да се запознаят с концепцията за кръгова икономика, с различни модели на използване на ресурсите и по-устойчиво управление на отпадъците от гледна точка на опазването на околната среда. По време на онлайн събитието ще се разгледа и динамиката на факторите на биоикономиката. Ще бъдат представени и инициативи на академичната общност на Тракийски университет, реализирани или в процес на реализация в подкрепа на устойчива регионална биоикономика.

Темите на онлайн семинара са свързани с нарастващата потребност от устойчиво предлагане на храни, суровини и горива. Тази потребност, заедно с последните научни постижения, са основната икономическа движеща сила за растежа на биоикономиката, базирана на знанието (Knowledge Based Bio-Economy) в Европа през последните няколко десетилетия. В отговор на глобалните тенденции с основание се обръща все повече внимание на възможностите ни като икономика, образование и общество да мултиплицираме ефекта на устойчивото развитие в различни направления и сфери

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Използване на възобновяеми биологични ресурси и кръгова икономика;

►Биоикономика и регионално развитие – възможности и потенциал;

►Предоставяне на консултантски услуги по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/JDacYhsVa2eHUaXn8

Линк за достъп: https://zoom.us/j/94076610105

ID за семинара: 940 7661 0105

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Ганчо Ганчев (координатор на ТОО – Стара Загора на НССЗ), тел: 0888360405, имейл: stara_zagora.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!