Тема: „Използване на биологични средства, методи и алтернативни агротехнически практики за растителна защита при биологичното  производство на плодове и зеленчуци"

Дата: 21 декември 2020 г. (понеделник)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 часа

Събитието се организира от от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - гр. Пазарджик и гр. Пловдив), Аграрен университет - Пловдив и с подкрепата на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ по проект НЕФЕРТИТИ

Цел на онлайн семинара: Разпространение на знания и информация по отношение на агротехнически практики водещи до поддържане здравния хабитус на растенията.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► План за управление на биостопанство;

► Растителна защита в биологичното земеделие (овощарство и зеленчукопроизводство);

► Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация:  https://forms.gle/FBo1hWnDmGLrYWKs6

Линк за достъп: https://zoom.us/j/92431140506

ID за семинара: 92431140506

За допълнителна информация и въпроси се свържете с: Станимир Стефанов - член на екипа на НСЗЗ за изпълнение на проект NEFERTITI и координатор на хъб България на мрежа № 9 по проекта или г-н Ангел Търпов – главен експерт координатор на ТОО – Пловдив.

Електронна поща: sstefanov@naas.government.bg , plovdiv.m@naas.government.bgТелефон: +359 883 426 758; +359 889 609 199

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!