Тема: „Нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Фитосанитарен контрол върху растенията“

Дата: 19 май 2021 г. (сряда)

Място на провеждане:  гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, зала на Габровска търговско-промишлена палата

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Габрово) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Габрово)

Добре дошли на информационен семинарна тема: „Нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Фитосанитарен контрол върху растенията“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с добри практики за безопасна употреба на продуктите за растителна защита, с нормативните изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове, както и ще получат актуална информация за фитосанитарния контрол върху растенията и начините за оповестяване на растително-защитните мероприятия. Ще бъде обърнато внимание и на  изпълнението на одобрени проектни предложения на бенефициенти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Начини за оповестяване на растително-защитните мероприятия;

♦ Фитосанитарен контрол върху растенията

♦ Изпълнение на одобрени проектни предложения на бенефициенти по подмярка  6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Даниел Денчев (координатор на ТОО - Габрово на НССЗ), тел.: 0885 848 822, е-mail: gabrovo.m@naas.government.bg

Програма на събитието може да видите тук.

Заповядайте!