Тема: Новости при пилагане на фитосанитарния контрол в растениевъдствтото и ветеринарномедицинските изисквания при отглеждане на селскостопански животни

Дата: 9 юни 2021 г. (сряда)

Начален час: 11:00 ч.

Място на провеждане: гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35, зала 207 – Дом на техниката

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кърджали), Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Кърджали) и Териториална организация (ТО) на Научно-техническите съюзи (НТС) - Кърджали

Добре дошли на информационен семинар на тема: „Новости при пилагане на фитосанитарния контрол в растениевъдствтото и ветеринарномедицинските изисквания при отглеждане на селскостопански животни“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с правилата при употреба на продуктите за растителна защита /ПРЗ/; принципите на добрата растителнозащитна практика; изискванията при уведомяване от производителите на растениевъдна продукция за предстоящи третирания с ПРЗ, на собствениците на пчелини, чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности /ЕПОРД/; дейностите, произтичащи от въведената Система за събиране на опаковки от ПРЗ и упражняване на самоконтрол за употребата на ПРЗ на  произведената растителна продукция. Също така ще получат информация за основните аспекти на ветеринарномедицинските и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за достигане и поддържане на стандартите в животновъдството. Ще бъде обърнато внимание и на изпълнението на одобрени проектни предложения на бенефициенти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Актуални изисквания за изпълнение на фитосанитарните стандарти в растениевъдството;

♦Основни моменти при ветеринарномедицинските и зоохигиенните изисквания към животновъдните обекти;

♦ Изпълнение на одобрени проектни предложения на бенефициенти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г., ползвали консултантска услуга от ТОО - Кърджали;

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Галина  Николова (координатор на ТОО - Кърджали на НССЗ), тел.: 0885 873 888, е-mail: kurdjali.m@naas.government.bg

Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!