Тема: „Прилагане на селскостопански практики от полза за климата и околнато среда. Екологични рискове“

Дата: 19 октомври 2021 г. (вторник)

Място на провеждане: гр. Стара Загора, Студентски град - в Стопански факултет на Тракийски университет – гр. Стара Загора

Начален час на онлайн семинара: 11:00 часа

Краен час на онлайн семинара: 13:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Стара Загора) и Тракийски университет - Стара Загора

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с добри селскостопански практики в растениевъдството и животновъдството, които са благоприятни за околната среда и климата, както и с екологичните рискове на стопанската дейност, свързани с промените на околната среда.

Във втората част ще бъдат представени очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. за приема на проектни предложения през 2021 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Прилагане на селскостопански практики от полза за климата и околната среда. Екологични рискове – същност, видове, превенция;

► Очаквани промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.  за прием на проектни предложения през 2021 г.;

Участието в семинара е безплатно, без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Ганчо Ганчев (координатор на ТОО - Стара Загора на НССЗ), тел.: 0885 859 020, е-mail: stara_zagora.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

По време на семинара ще бъдат спазвани всички противоепидемични мерки, приложими за такъв тип мероприятия. В тази връзка всички желаещи да участват в семинара трябва на дадените по-долу координати да заявят предварително (до деня предхождащ мероприятието) своето желание за участие и да получат потвърждение.

Очакваме Ви!