Тема: „Съхранение и използване на оборския тор. Компостиране, преценка на качеството на компоста и екологосъобразното му използване“

Дата: 25 ноември 2021 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 14:00 часа

Краен час на онлайн семинара: 16:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Габрово) и Фондация за биологично земеделие „Биоселена“.

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с основните изисквания към земеделските стопани за правилното съхранение и използване на оборския тор в стопанствата.
През втората част на семинара участниците ще се запознаят с проекта Best4Soil по програма Хоризонт 2020 на ЕС и по-специално със създадената по проекта мрежа от земеделски стопани, консултанти, обучители и изследователи за споделяне на знания и добри практики за добро управление на почвеното плодородие и намаляване на болестите в почвата. Ще бъдат демонстрирани различни технологии за компостиране, приложението и предимствата на компоста.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Изисквания към земеделските стопани за правилното съхранение и използване на оборския тор в стопанствата;

► Основни функции и характеристики на създадената по проекта мрежа от фермери и техници за споделяне на знания и добри практики за добро управление на почвеното плодородие и намаляване на болестите в почвата;

► Компост – практическа информация, видове, окачествяване, използване. Видеоматериали създадени по проект Best4Soil с уастието на ФБЗ „Биоселена“;

► Условия за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитето малки земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/45VdoAsi521oAB4E8

Линк за достъп: https://zoom.us/j/94491307851

ID на семинара: 944 9130 7851

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Даниел Денчев /координатор на ТОО - Габрово на НССЗ/, тел: 0885 848 822, имейл: gabrovo.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!