Тема: "Ливадна пеперуда - прогноза, сигнализация и борба"

Дата: 23 март 2023 г. (четвъртък)

Място на провеждане:  гр. Перник, площад "Кракра Пернишки" № 1, Синдикален дом, етаж 9, зала на НТС 

Начален час: 11:00 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Перник и Българска агенция по безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Перник

По време на семинара: участниците ще се запознаят с жизнения цикъл на ливадната пеперуда, прогнозата и сигнализацията при появата и борбата с нея съгласно интегрираното управление на вредителите.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Жизнен цикъл на ливадната пеперуда;
  • Прогноза и сигнализация при поява на ливадна пеперуда;
  • Борба с неприятеля съобразно принципите на интегрираното управление на вредителите;
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР. Ще бъдат информирани  и за необходимостта от регистрация в СЕУ на ДФЗ и подпомагане на малките земеделски стопанства чрез директните плащания по интервенции в Стратегическия план 2023-2027 г. за стопанства в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Пчеларство“.   

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Ирена Топалова (експерт координатор на ТОО - Перник на НССЗ), тел.: 0885 841 633, е-mail: pernik.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!