Тема: „Срокове и изисквания при регистрация на земеделски стопани“

Дата: 21 септември 2022 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Долни чифлик, обл. Варна - пленарната зала на общината

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Варна) и Областна дирекция „Земеделие“ (Общинска служба по земеделие - гр. Долни чифлик)

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят със следните характеристики на услугата - първоначална регистрация, ежегодна заверка на регистрационна карта, актуализация в регистъра, отписване от регистъра, необходими документи, възможни начини за заявяване. Срок за предоставяне на услугата. Административни звена, предоставящи услугата.

Във втората част на семинара участниците ще бъдат запознати с условията за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

►  Регистрация и пререгистрация на земеделски стопани -условия, срокове и предимства.

►  Възможности за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: бихте могли да се свържете с: г-н Юри  Зарев  (координатор на ТОО - Варна на НССЗ), тел.: 0886 894 939, е-mail: varna.m@naas.government.bg 

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!