Въпрос:

Имам около 10 декара бадеми, които не се стопанисват поради застарялост. Въпросът ми е има ли програма, по която да се кандидатства за подмладяване на овошките или изкореняване и засаждане на ново място?

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос Ви информираме, че дадената от Вас информация е недостатъчна, за да Ви отговорим еднозначно.

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), в частност мерките от ос 1 са насочени към всички земеделски производители, включително и към такива, които отглеждат трайни насаждения.

Може да разгледате подробно следните мерки:
мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, Наредба № 28/05.08.2008 г.
мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., Наредба № 8 от 3.04.2008 г.;

Допълнителна информация може да получите и на следните интернет страници:
• Министерство на земеделието и храните – www.mzh.government.bg    ,
• Програма за развитие на селските райони – www.prsr.government.bg , www.prsr.bg ,
• Държавен фонд ''Земеделие” – www.dfz.bg

Експертите на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) предоставят  на земеделските производители безплатни консултации и специализирана информация в областта на растениевъдството, животновъдството и агроикономиката. Вие може да се възползвате от услугите на най-близкия областен офис на Службата ни. За улеснение на производителите НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.

Освен информация и консултации, експертите от НССЗ при желание от Ваша страна, могат да Ви изготвят безплатно и бизнес план за кандидатстване по мярка 141 и да продължават да Ви консултират през 5-годишния период на неговото изпълнение.

На лица, получили пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141, които са одобрени за финансово подпомагане по мярка 141 и са отбелязали в бизнес плана намерение да кандидатстват за подпомагане по съответната инвестиционна мярка, НССЗ изготвя безплатно и бизнес планове по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР.
Т.е. ако Вие използвате пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141, ще имате право на безплатно изготвяне на проект и по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg