Въпрос:

Здравейте, бих искала да попитам следното: Занимавам се пробно с презасаждане на дървета от тип бързорастящи дървесни видове и по-точно – Пауловния томентоса, с цел добив на дървесина и биоенергия. Искам да се регистрирам като земеделски производител, с тази дейност, но ми е трудно да преценя като какъв земеделски производител да се регистрирам, т.е. в коя графа в таблицата? Там има само „разсадници за трайни насаждения”, а всъщност аз нямам разсадник, а ги купувам от разсадник. Предварително Ви благодаря!!!

Отговор:

Първо бихме искали да Ви информира, че създаването на бързо растящите видове се подпомагат по мярка 121 “Модернизиране на земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони и съответно те се включват в дейността на земеделските стопанства.
Ето извадка от Наредба №8/03.04.2008г. за прилагане на мярка 121 от ПРСР:
„Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
(Обн. ДВ. бр.41 от 22 Април 2008г.)
……………….
Чл. 26. (1) Допустими за финансова помощ са следните разходи, предназначени за постигане целите по чл. 2 и 3:
…………….
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително:
а) трайни насаждения от десертни лозя;
б) медоносни дървесни видове за производство на мед;
в) други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
……………………….

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
48. (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) "Трайни насаждения" са площи, заети с овощни насаждения, лозови насаждения, бамбук, черница, камъш, ракита за плетене на кошници, медоносни дървесни видове за производството на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производството на биоенергия, ягодоплодни, разсадници за лозов посадъчен материал, овощни дръвчета, декоративни храсти и горски фиданки и други насаждения с вегетационен период повече от две години.
……………….”
Горното показва, че ако пауловнията се засажда с цел производството на биоенергия, то тя е земеделски продукт и може лицата, които я отглеждат, да се регистрират като земеделски производители с нея.

Във връзка с горното в анкетната карта по наредба №3/1999г.  графата, в която трябва  да се включи пауловнията е код 3095 Други (угари и други). В този код се включват угарите, семейните градини и всички други площи, заети с култури и неспоменати по-горе.

Основание за горното наше твърдение е и Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22.10.2007 г., където е описано следното:
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1234/2007 НА СЪВЕТА от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)
…………………………………..
ЧАСТ I
УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Обхват


1. Настоящият регламент установява обща организация на пазарите на продуктите от следните сектори, както е предвидено по-нататък в приложение I:
а) зърнени култури, част I от приложение I;
б) ориз, част II от приложение I ;
в) захар, част III от приложение I ;
г) сух фураж, част IV от приложение I;
д) семена, част V от приложение I;
е) хмел, част VI от приложение I;
ж) маслиново масло и трапезни маслини, част VII от
приложение I;
з) лен и коноп, част VIII от приложение I;
и) плодове и зеленчуци, част IX от приложение I ;
й) преработени плодове и зеленчуци, част X от приложение I;
к) банани, част XI от приложение I;
л) вино, част XII от приложение I;
м) живи растения и цветарски продукти, част XIII от приложение I (наричани по-долу „сектор на живите растения“);
н) суров тютюн, част XIV от приложение I;
о) говеждо и телешко месо, част XV от приложение I;
п) мляко и млечни продукти, част XVI от приложение I;
р) свинско месо, част XVII от приложение I;
с) овче месо и козе месо, част XVIII от приложение I;
т) яйца, част XIX от приложение I;
у) птиче месо, част XX от приложение I;
ф) други продукти, част XXI от приложение I.
…………….


ПРИЛОЖЕНИЕ I
СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1


………………..
Част XIII: Живи дървета и други растения, луковици, корени и подобни на тях, рязани цветя и декоративна зеленина
По отношение на живите дървета и други растения, луковици, корени и подобни на тях, рязани цветя и декоративна зеленина настоящият регламент обхваща всички продукти от глава 6 на Комбинираната номенклатура.
………………………………
Извадка от Комбинираната номенклатура – Раздел I, глава 6:
0602 90 41 – – – – – Дървета, храсти и дръвчета: Горски „