Въпрос:

Здравейте въпросът ми е свързан с програмата за развитие на селските райони. Ако кандидатстваш и бъдеш одобрен по програмата дали можеш да работиш друга работа?

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос, Ви информираме, че единствено по  мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) съществува ограничение за заетост, а именно ползвателят на помощта е длъжен да няма трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно за срок 5 години след сключване на договора с Държавен фонд „Земеделие” за подпомагане по мярка 112. По време на кандидатсването по мярка 112, младите фермери нямат това ограничение, но до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ одобрените лица се задължават да прекратят  трудови или служебни правоотношения, които са за повече от 4 часа дневно.

По останалите мерки от Програмата за развитие на селските райони няма изрично ограничение за работа.


Експертите на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) предоставят  на земеделските производители безплатни консултации и специализирана информация в областта на растениевъдството, животновъдството и агроикономиката.

За улеснение на производителите НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg