Въпрос:

Имаме 25 овце, които не са регистрирани никъде. Имаме няколко декара земя, на която мислим да построим ранчо. Въпросите ми към Вас са: По какви програми трябва да участваме за държавна помощ за направата (постояването) на ранчо или ферма, за закупуване на още животни, за храна на тези животни и въобще начален старт на такъв вид дейност? Кои лица имат право да участват в такъв вид програма? Кой може да ни изготви тази програма? Трябва ли да е компетентно лице или ние може сами можем да си я направим? Каква сума ще ни бъде отпусната и  каква част от нея ще върнем? Трябва ли да се регистрираме като фермер или е необходимо фирма за това? Нямаме никакъв начален капитал, а искаме да започнем и да се занимаваме с това. Просто искам да ми кажете нещата стъпка по стъпка, от къде да започна, кой да попитам, въобще какъв е редът да се занимаваш с такава вид дейност. Искаме да отглеждаме овце по европейски стандарти и това да е нашето препитание за в бъдеще. Къде и кой може да ни даде отговори на въпросите?

Отговор:
Съществуват различни възможности за подпомагане на отглеждането на овце и за изграждане/реконструкция на животновъдните обекти, в които те се/ ще се отглеждат  - например по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, мярка 141 „Подпомагане на полупазарните стопанства в процес на преструктуриране“ или мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селското стопанство 2007 – 2013 г.

За да кандидатствате и по трите мерки не е необходимо да регистрирате фирма, но ще трябва да се регистрирате като земеделски производител Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и да отговаряте на различни изисквания. Например за мярка 112 от ПРСР трябва да сте до 40 годишна възраст, а за да кандидатствате по мерки 121 и 141 Ви трябват минимум 43 овце и 10 дка земя (5 дка ако е в необлагодетелстван район или трайни насаждения), а за мярка 112 – земята може да е по-малко или да нямате, но ще са Ви необходими 85 овце. Тези цифри са валидни, ако не отглеждате  и други култури – ако имате и други култури/животни ще Ви трябват по-малък брой овце. Това разбира се не са всички изисквания.

Вероятно ще можете да кандидатствате по схемата за национални доплащания за овце - майки и кози – майки (там изискването е да имате минимум 50 овце – майки ) или по схемата за отглеждане на овце – майки в икономически уязвими общини в Южна България или необлагодетелстваните райони (там се изискват от 10 до 49 овце, но трябва да се отглеждат в определена община  или  район).

Моля да имате предвид, че не може Вашите овце да „не са регистрирани никъде“. Животните Ви трябва задължително да имат ушни марки  и да са регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните - http://babh.government.bg/bg/industry.html  . Собствениците на селскостопански животни са длъжни да уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за настъпилите промени в числеността на животните. Също така да представят в тридневен срок на ветеринарния лекар ветеринарномедицинско свидетелство за придобитите животни, а за едрите преживни и еднокопитни животни - и ветеринарномедицински паспорт.

За да получите най-точна информация, трябва да посетите най-близкия за Вас офис на НССЗ и там ще Ви консултират безплатно какви са условията за да кандидатствате по гореописаните мерки от ПРСР, както по други мерки и схеми. НССЗ има офис във всички областни градове в страната. При посещението на офиса Ви препоръчвам да си носете и този отговор.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg