Въпрос: От кога ще започне приема за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” за 2013 г.?

Отговор:

Във връзка с Вашия въпрос Ви информираме че на този етап все още Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие не са определили кога и при какви условия ще бъде отворена мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” през 2013г.

Следете сайта на на МЗХ за ПРСР – http://prsr.government.bg/ - там ще се публикува индикативния график за прием на проекти по ПРСР, както и заповед за отваряне на мярка 141 - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l3/28.

Разбира се може да следите и нашата интернет страница, както и да се свържете с наш офис.

Експертите на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), при желание от Ваша страна, могат да Ви изготвят безплатно бизнес план за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, и да продължават да Ви консултират през 5-годишния период на неговото изпълнение.

Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч. Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „ Областни офиси на НССЗ”.