Въпрос: Занимавам се с пчеларство и искам да попитам мога ли да кандидатствам по мярка 142 и ако мога какво ми е нужно, колко члена трябва да сме или какви изисквания има?

Отговор: В отговор на Вашия въпрос, Ви уведомяваме, производството на мед е един от допустимите сектори за подпомагане по мярка 142 „Създаване на организации на производители” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.
Финансовата помощ по мярка 142 се предоставя, за да се насърчи създаването на организации на производители (ОП) и да се подпомогне достъпа до пазара на малки и средни стопанства. Целта на ОП е чрез сдружаването земеделските производители да намират по-лесно пазар за произведените от тях продукти, т.е. целта на ОП е маркетингова, а не производствена. ОП не могат да осъществяват пряка производствена дейност на земеделски продукти.
Изисквания към организациите на производители и техните членове
За признаване и подпомагане по мярка  142 могат да кандидатстват организации на производители, регистрирани по Търговския закон като събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност или кооперация, с изключение на кооперативните съюзи по чл. 54, ал. 3 от Закона за кооперациите.
Членовете на организацията трябва да отглеждат по конвенционален начин минимум 2000 пчелни семейства, а в случай на  биологично произведени продукти – не по-малко от  750 пчелни семейства.
Членове на организацията могат да бъдат физически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители като производители на земеделски продукти.
(Забележка: Вече е одобрено от ЕК до 50% от членовете на организацията да бъдат и юридически лица. Очаква се скоро тази промяна да бъде публикувана и в НАРЕДБА № 27 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации на производители” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.).
Организациите на производители се подпомагат при условие, че: нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”; не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност; не са в производство по ликвидация; нямат изискуеми публични задължения към държавата; са вписани в Търговския регистър в Агенцията по вписванията.
За да бъде допустима за признаване и подкрепа организацията на производители трябва да отговаря на следните основни условия:
1. учредени са за:
а) приспособяване на производството на земеделска продукция на членовете към пазарните изисквания;
б) събиране на произведената от членовете им продукция и нейното предлагане на пазара;
в) повишаване на добавената стойност на общата продукция на членовете на организацията и на пазарната й цена;
г) създаване на общи правила, по които организацията събира и поддържа информация за произвежданата и наличната продукция от членовете й.
2. имат не по-малко от седем члена;
3. имат сключени договори за реализация на продукцията със своите членове независимо от вида на договорите;
4. приели са устав и вътрешен правилник за:
а) производството и качеството на земеделската продукция;
б) предлагане на продукцията на пазара или на преработвателни предприятия;
в) предоставяне на информация по т. 1, б. „г”.
5. осигуряват или съдействат за осигуряване на технически средства за съхранение, опаковане и търговия на произведената от членовете им продукция, за която организациите са признати.
При вземане на решения в организации, регистрирани по Търговския закон, всеки член може да притежава не повече от 20 % от правото на глас.

Размер на финансовата помощ
Финансовата помощ се предоставя за период от пет години от датата на тяхното признаване.
Размерът на помощта е процент от годишната пазарна продукция на ОП.
година Продукция до 1 000 000 евро, в % Продукция над 1 000 000 евро, в % Максимална фин. Помощ, евро
Първа година 5 % 2,5 % 100 000
Втора година 5 % 2,5 % 100 000
Трета година 4 % 2,0 % 80 000
Четвърта година 3 % 1,5 % 60 000
Пета година  2 % 1,5 % 50 000

Кандидатите за финансова помощ подават в Областната разплащателна агенция по седалището си заявление за признаване и/или подпомагане.

За повече информация, моля обърнете се към най-близкия областен офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Адресът и телефоните за връзка с екипите от специалисти на НССЗ може да намерите на сайта на Службата: www.naas.government.bg

Ако съществува интерес към създаване на организации на производители сред повече земеделски производители от Вашия район, НССЗ може да изпрати експерт на място за изясняване на някои условия по създаването на организацията.

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91