Въпрос: Конкретният повод да Ви пиша е, че със съпруга ми купихме една вила, която искаме да превърнем в къща за гости. Къщата има нужда от доизграждане, но ние не разполагаме с необходимите средства за това.
Случайно попаднах на програмата за развитие на селските райони и се запознах с мерките 311, 312 и 313, но имам нужда от консултация и помощ по следните въпроси:
1. Коя от тези три мерки е най-подходяща за изграждането на къща за гости?
2. Можете ли да ми помогнете в процеса на кандидатстване и реализиране на проекта - писане на проект, изготвяне на бизнес-план, управление на проекта и т.н., тъй като нямам никакъв опит в тази област?
Предварително Ви благодаря за отделеното време!
 

Отговор: В отговор на Вашия въпрос 1, безвъзмездна финансова помощ за развитие на селски туризъм, включително за изграждане, ремонтиране и оборудване на къща за гости се предоставя по Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г.
По отношение на целите, обхвата, подпомагани дейности и допустими разходи двете мерки предоставят еднакви възможности, но двете мерки се различават по отношение на допустимите кандидати/получатели на помощта:
За подпомагане по мярка 311 могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица, които:
• са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• са регистрирани като земеделски производители. (За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски производители, се признава обстоятелствата им като физически лица.);
• имат седалище или клон със седалище на територията на селска община;
• са микро, малко или средно предприятие;
• имат приход от земеделска дейност минимум 50 % през предходната година на кандидатстването.

За подпомагане по мярка 312 могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица, които са:
• са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия (до 10 човека персонал и годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.);
• имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на община от селските райони на Република България;
• не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.1999 г.), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;

По-долу Ви представяме основните изисквания по мярка 311 и мярка 312:
Обхват
Двете мерки се прилагат само на територията на 231 общини в селските райони. Не се подпомагат инвестиции за развитие на туризма в населени места и курортни селища с развит масов туризъм.

Дейности, които се подпомагат:
• Развитие на селски туризъм:
- Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) ще бъдат подпомагани инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 стаи за гости.
- Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фото туризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);
- Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.
• Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).
• Развитие на социални услуги за населението в селските райони - грижи за деца, за възрастни хора и т.н.;
• Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения:
• Производство от слънчева, вятърна и водна енергия (за продажба и/или за личните нужди на земеделските производители).

Недопустими за подпомагане са производство на първични земеделски и горски продукти, рибарство, хранителна промишленост, търговия на дребно, транспорт.

Допустимите разходи са следните:
• Изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на активите.
• Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността
• Закупуване на животни при неземеделски инвестиции;
• Предварителни разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти, правни услуги и пред-проектни проучвания, технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейността по проекта, включително за изготвяне на бизнес план за разнообразяване на дейността;
• Разработване на системи за управление, рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи.

Размерът на безвъзмездното финансиране е:
• до 70% от общите допустими разходи по проекта.
• Максималният размер на помощта ще бъде до 200 000 евро, а за инвестиции за сухопътен транспорт - до 100 000 евро.

Размер на общите допустими разходи е:
• Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 евро;
• Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 400 000 евро, а в случаи на инвестиции за производство на енергия от възобновяеми източници 1 000 000 евро.
Също така имайте предвид, че интересът към финансиране по мярка 312 е изключително висок, броят на подадените проекти е висок и субсидията, за която се кандидатства надхвърля бюджета по мярката. Това означава, че през настоящата година е възможно да няма прием на проекти по мярка 312.

В отговор на Вашия въпрос 2, Ви информираме, че Национална служба за съвети в земеделието изготвя безплатно бизнес планове по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР само на лица, получили пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР, които са одобрени за финансово подпомагане по мярка 141 и са отбелязали в бизнес плана намерение да кандидатстват за подпомагане по съответната инвестиционна мярка.
Горното означава, че ако Вие тази година започнете земеделска дейност, НССЗ Ви изготви безплатен проект за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР и бъдете одобрена, през 2012 г. ще имате право и на безплатно изготвяне на проект и по мярка и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР.


Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91