Въпрос: Искам да ви запитам какви условия законово трябва да изпълня за да започна легално производство на яйца до 350 бр. кокошки. Информацията, която намирам в интернет пространството е много непълна и неточна. Ще ви бъда много признателен ако ми помогнете във начинанието. Благодаря предварително.

Отговор: За да започнете да отглеждате кокошки носачки законно и да продавате яйцата от тях, Вашият животновъден обект трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., посл. изм. ДВ. бр.10 от 3 Февруари 2012г.). Фермата Ви трябва да е регистрирана в областната дирекция към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) - http://babh.government.bg/bg/industry.html по местонахождение на фермата. Свържете с колегите от Вашата областна дирекция на БАБХ за повече подробности. Тук може да намерите техните координати - http://babh.government.bg/bg/regional-units.html .

Освен Наредба № 44/2006г., друга наредба която е свързана с отглеждането на кокошки носачки е НАРЕДБА № 25 от 14.12.2005 г. за минималните изисквания  за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки  (Обн. ДВ. бр.42 от 23 Май 2006г., посл. изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г.). Имайте предвид, че НАРЕДБА № 25 от 14.12.2005 г. не се прилага за:
1. животновъдни обекти с по-малко от 350 кокошки носачки;
2. животновъдни обекти, които отглеждат кокошки за развъждане

За птицевъдството в КОДЕКСА  за минималните изисквания в областта на опазване на околната среда, хуманното отношение към животните, ветеринарномедицинските и растителнозащитни изисквания в земеделските стопанства са записани следните изисквания :
ПТИЦЕВЪДСТВО
СИОП01 Птицевъдните обекти да бъдат регистрирани в Регионалните ветеринарно - медицински служби /РВМС/ по член 137 от ЗВД.
СИОП02 Животновъдния обект да отстои най-малко на 200 м. от други птицевъдни обекти и най-малко на 15 м. от ферми за отглеждане на други видове животни.
СИОП03 Да има постоянна ограда с височина не по-малка от 150 см, осигуряваща безопасността на обекта. 
СИОП04 На 1 кв.м. от пода на помещението за отглеждане на птици да се отглеждат не повече от:
5-6 кокошки от леките яйценосни породи ;
4-5 от общоползвателните породи;
3 патици;
2 гъски;
2 пуйки.
СИОП05 Помещенията за отглеждане на птици да се поддържат сухи.
СИОП06 Помещенията за отглеждане на птици да се поддържат почистени.
СИОП07 Помещенията за отглеждане на птици да се поддържат достатъчно осветени.
СИОП08 Помещенията за отглеждане на птици да са водоснабдени с питейна вода, която да отговаря на изискванията на Наредба №9 от 2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.
СИОП09 Помещенията за отглеждане на птици да са с подходяща вентилация.
СИОП10 Птицефермата да е разделена на две изолирани една от друга зони:
СИОП11 1. Зона А - Бяла зона. В зона А са разположени сградите за отглеждане на птиците и пряко обслужващите ги спомагателни сгради и съоръжения.
СИОП12 2. 3она Б - Черна зона В зона Б са разположени административно-битови сгради, складове, работилници, гаражи и други.
СИОП13 На всеки изход от птицефермата да има съоръжения за дезинфекция на транспортните средства и хора.
СИОП14 Вътрешната транспортна мрежа да не кореспондира пряко с външните пътища.
СИОП15 Помещенията за отглеждане на малки птици да са осигурени с отопление.
СИОП16 Помещенията за отглеждане да са осигурени с необходимия брой хранилки, за да се хранят едновременно всички птици.
СИОП17 Хранилките трябва да осигурят свободен достъп на птиците до храната, без да разпиляват фуража, лесно да се почистват и дезинфекцират.
СИОП18 Помещенията за отглеждане да са осигурени с достатъчно поилки, които са направени така, че птиците да ги използват лесно, без да се мокрят и замърсяват водата (На 50 бр. пилета или пуйчета да е осигурена минимум една пластмасова поилка с вместимост 2,5 л.).
СИОП19 Височината на поилките да е съобразена с вида и възрастта на птиците.
СИОП20 Помещенията за отглеждане на кокошки носачки да са осигурени с достатъчно гнезда за снасяне - 1 гнездо за 15-20 кокошки.
СИОП21 В помещението за кокошки и пуйки да има достатъчно и подходящи кацалки.
СИОП28 Птицефермите да разполагат със санитарно-битова част за преобличане, изкъпване и дезинфекция на персонала и външни посетители.
СИОП29 Различните видове суровини, материали и продукция да се складират в отделни помещения.
СИОП30 В животновъдния обект да има вместилище, достатъчно по обем за съхраняване на торова течност до извозването и, като за промишлените животновъдни обекти е необходимо да имат пречиствателни съоръжения за тор, торови течности и технологични води, които са проектирани по начин, който осигурява обеззаразяването и пречистването на обекта.
СИОП31 Към фермите да има изграден трупосъбирателен пункт и/или контейнер в които се събират труповете на животни до приемането им от екарисажа.

За да получите най-точна информация, трябва да посетите най-близкия за Вас офис на НССЗ и там ще Ви консултират безплатно какви са условията за отглеждане на кокошки носачки и евентуално при желание от Ваша страна да кандидатствате за подопомагане по мярка 141 „Подпомагане на полупазарните стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР.
НССЗ има офис във всички областни градове в страната. При посещението на офиса Ви препоръчвам да си носите и този отговор.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg

 


Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91